20: De wieße Müüß

Hans Heinz Eimermacher kümmert sich sehr um die Erhaltung der Lohmarer Mundart. Mit seinen erschienenen Büchern in Lohmarer Mundart in Form von Anekdoten und Gedichten erhält er der Nachwelt unsere Heimatsprache.

Hans Heinz Eimermacher gibt kostenlose Autorenlesungen und Lohmarer Mundart, geht an Kindergärten, Schulen und Altenheime, an Heimatvereine und Dorfgemeinschaften, damit unsere „Rheinische Mundart“ nicht verloren geht.

De wieße Müüß
Hans Heinz Eimermacher

Do wor en kleen Muusfamelich, die hatten sich en nem Stall nedde jeloße, der späder als Stall von Bethlehem en de janze Welt bekannt wurd. Se hatten ihr Wonnung, dat heeß ihr Ness, onger nem Breddeholzstapel enjerech. Se koomen janz jod zerääch, denn met em Stall wor ne Ors ongejebraat. Der stond de janzen Daach do, dät jät schnuve un wor emme am keue. Ab un zo jing er aan et Heu oder lurt en de Foderkrepp op jet jodes dodren wor. 

En de Krepp schotten de Hirte für ihr Schoof, met denne se bei janz schlächtem Wedde en de Stall koomen, emme Koorn oder och manchmol aal Brut. De Muußfamelich dät dovon och profitiere. Bei de Müüß es et jo su. Weil se jo nix drare könne wie me Minsche, die jo Täsche un Körv han öm de Esseswaar met Heem ze bränge, mössen se suzesaare emme esse jon. 

Su janz unaanjenehm es dat jo net, wenn me sich vürstellt, me dät emme en nem Hotel wonne un könnt sich bedeene losse. De Muußvatte maat emme de Aanfang. Zeierscht dät er vürsichtig öm de Eck lure wenn er onge dem Holzstapel eruß koom un wenn de Luft reen wor, dat heeß et wor keene ze sehn oder ze hüre, maat er sich op den Wääch. Derek leef er op de Krepp aan. Dann klomm er flöck an derem Stützbeen, wat jlöckliche wieß jet schräch aanjebraat wor, erop un lurt op jet jodes ze mümmele dren wor. 

Er noom flöck paar Häppche, denn er konnt meistens net wedderstonn wenn jet jodes aanjebodde wurd un maat sich dann wedde op de Röckwääch öm de Famelich bescheed ze saare. Et jing dann jemeinsam aan de Moolzek un noh jarnet su lange Zek maschierten se all, jot satt wedde, onge ihre Holzstapel. 

Doch eenes Daachs jeschoh jet besonderes. En Minschepaar koom en de Stall. Se hatten och ne Essel dobei un der wurd wie selbstverständlich neven de Ors enquartiert. Et wor schon Ovend un zum Jlöck hatten de Muußfamelich schon ihr Moolzek enjenomme. 

Jetz maaten die Zwei et sich em Stall jemütlich. Zeiersch fächten se de Dreck eruß, maaten Platz aan de Seck un laaten en Bürt Strüh dohin. Dat soll ihr Bett werde, denn et wurt dodropp en Deck jelaat. De Holzstapel, onge demm de Muußfamelich wonnte, han se zo denne ihrem Jlöck net bewääch, sondern denn nur als Avlareplatz benotz. Et wor denne Müüß wat onheimlich weil se jetz net mie alleen woren. 

De Naach brooch langsam aan un de Muußvatter jing emme ens spingse ob noch alles en Ordnung wor. Doch er merk dann dat die Zwei janz opjerääch woren. Se hatten de Krepp en de Medde vom Stall jesetz. Se janz sauber jemaat. En Schand öm dat jode Zeuch wat do drenne wor, denk dat Muusekerlche bei sich, äve wat soll er maache, er es jo nur en kleen Müüßche un darf sich net sehe losse. 

Die Krepp es dann met saubere wieße Döche usjelaad wurde un och doröver kann er sich keenen Reim maache. Et es Meddenaach un jetz wird et dem Müüseoberhaupt bal Angst un Bang. Er rööt senger Famelich sich janz henge dat letzte Brett ze verkroche, denn et es em Stall plötzlich hell jewurde. Me kann alles sehn als wenn ne Scheinwerfer aanjemaat wurde wör. Et wor äve nur dat Leech von nem janz hellen Stern. Dat schenk dorch ne breden Spalt, der en der Stallwand wor, weil do en Brett fählte. Et jing och ne leechte Wenk dorch den Stall, jenau su als op ne Reih von Ühle doher flöchten, äve et wor keen ze sehen. Och hürte me ne feine Chorjesang en de Luft. Dat woren bestimmt ken Ühle. Die maachen andere Jeräusche. Doch dann hürt me en leis Kengdejeschrei. He es jrad ne neue Minsch ze Welt jekomme un der Müüsevatter hät alles met aanjesehn. Dat kleen Kerlche hatten se en de Krepp jelaat un de janze Muußfamellich wor domet enverstande, obschon se jetz net mie ihre jemütliche Mohlzegge do avhale konnten. 

De nächste Daach brooch aan un et wor noch net hell do stonden at de Hirte aan de Dür, lurten un bewunderten wat en de Naach heschehen wor. Bereitwillich joven se für en Zek ihren Stall denne Zwei, dat heesch jetz denne drei. Se braaten och dann noch ze Esse vorbei: Brut, Melch un Kies. Su wor de janzen Daach betrieb em Stall un de Muußfamelich hät net jewaach erus ze komme. Se mooten fürsichtich sen och wenn se noch su ne Honge hatten. 

De nächste Naach broch aan un jetz, wo alles jet ruhijer jewurde wor, waach sich der Muusevatter onger dem Holz her öm zo erkunde wo dann jet ze esse es. Er könnt jo zom Ors rövve loofe. Der löt emme beim Käue von de Knolle un de Röpe kleen Stöckche us senge Muul falle. Die reichen dann öm de Müüsehonge ze stille. Äve do jit et emme en Schwierichkeet. Dem Ors senge Odem rüch net emme su jod un dann esse, loove un dobei sich de Naas zo haale klapp net emme un es net su einfach. Dröm entscheidet er sich als irschtes ens en de Krepp ze lure, dat kleene Kerlche mol aansehen un vielleech hatten se och en Stöck Brut en de Krepp jelaat wat er aanknabbel könnt. 

En Wolk hat sich vür de Stern jetrocke un su notz er dat dröve Leech öm aan dem schräjen Stützbeen, wie emme, huzekrabbele öm en de Krepp ze komme. Oven aanjekomme rüch er de frische Wäsch un de Erinnerungen kommen wedde bei ihm aan fröher, als jonge Müüsejong. Er war domols en nem feine Huus en et Schloofzemme jerode. Alles hät er inspeziert och dat Bett. Et roch noo fresche Wäsch. Er wollt jrad onge dat Plümmo lure do erschallt ne jrelle Ton, avjejovve von de Huusherrin. Se leev erus un holt en Katz. En letzte Nut konnt er, et Muusejöngelche, noch onge de Schrank verschwinde. Er fong zom Jlöck en Loch henge de Fooßlies un wor dann em Freie. He en de Krepp wor et äve net su jefährlich un wirklich, de Hirte hatten ihr metjebraate Jaben jo für dat Kengkche jedaach un emme op de Krepperand avjelaad. Die jonge Motte hät die dann met vell Dank aan sich jenomme un dobei es vom Brut manch Krüstje avjejange un en de Kreppeschal jefalle. Su hat de Müüsevatter doch jet für senge Hunge jefonge. Er wor jrad dran ne jrößere Krömmel usenande ze Bieße do jov de Wolk den Stern frei un dat jrelle Leech veel jenau op de Krepp un domet och op dat Muuseoberhaupt. Erschrocke sprong er dann huh un wör baal öve de Krepperand jefloore. 

Schell spörnt er dann wedde onge de Holzstapel öm de Famelich ze sare dat et en de Krepp jet jodes jit. Erstaund luren ihn de Müüsemotte un all Pänz aan. De Muusevatte wor janz wieß jewurde. Et hät bestimmt jet Mell en de Krepp jeläle un hät in wieß jefärv, wor de ierschte Vermutung. Se hatten all honge un doröm maaten se sich och dodrövve keen Jedanke un leefen all hengenander, suzesare em Jänsemarsch, no de Krepp. Och leeten se sich von dem helle Sterneleech net stüre. 

De Wolke woren fotjetroke un su wor et em Stall wedde baal daachhell. Bes onge dat Dooch, womet dat Kerlche zojedeck wor sooken se de Brutkrömmelche. Unverhof koom een Muusekengk met sengem Zöngelche aan en Zieh von dem Kleen un me soh en Laache von ihm em Jeseech. 

All versammelten se sich no der jode Mohlzek wedde en de Müüsestoff. Jetz stellten se fest, se woren all wieß jewurde. Su jot se och versökten sich avzeschrubbe ihr Fellche blev wieß. Jetzt koomen se zo der Erkenntnis dat dat Sterneleech onge dem se jesesse hatten se zo wieße Müüß jemaat hät. 

Se woren av jetz jet besonderes un dat hät sich bes en de jetzije Zek jehale. Wieße Müüß sen Chreskengkchemüüß un werde von im beschütz. Vielleech och weil se et zom ierschte mool aan et Laache jebraat han.

Eingestellt:
Karl-Heinz Bayer mit freundlicher Genehmigung des Autors

www.Senioren-in-Lohmar.de

https://unser-quartier.de/ksv-rhein-sieg/

Ein Kommentar:

  1. Lieber Karl-Heinz Bayer.Ich habe soeben Ihre geschichte über ,,Die wieße Müüß“ gelesen.Da meine Vorfahren aus Lohmar abstammen interesiert mich die Sprache sehr.Sie ähnelt unsererm Dialekt in Muelheim Ruhr. Ihre geschichte gefällt mir sehr gut.Darum möchte ich sie gerne für meine Kolpingfamilie übersetzen,um sie bei einem treffen mal vorzulesen. Es würde mich sehr freuen ,wenn Sie sie mir per E Mail zukommen lassen würden.Mit lieben Grüßen und ein gesegnetes Weinachtsfest grüßt Sie Christel Lohmar.

Kommentare sind geschlossen.